Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
I. Všeobecné ustanovenia

Pred objednaním tovaru z internetového obchodu (ďalej len e-shop) aglaja.cz/eshop je zákazník povinný oboznámiť sa s obchodnými, dodacími a reklamačnými podmienkami. Potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že si podmienky prečítal a súhlasí s nimi. Kúpna zmluva vzniká na základe potvrdenia záväznej objednávky (osobou staršou ako 18 rokov) prostredníctvom e-shopu aglaja.cz/eshop.

II. Ceny

Na tovar zakúpený v e-shope poskytuje predávajúci 5% zľavu z ceny bez DPH. Zľava sa nevzťahuje na kolekciu Blac, Bellinger, Lamarca, Caroline Abram a Talla na zľavnený tovar so zľavou vyššou ako 5%.

Pre obchody uskutočnené v eurách je interne stanovený kurz pre prepočet cien bez DPH v kurze 1 € = 24 CZK

III. Platba a dodanie tovaru

Tovar je dodaný zákazníkovi prostredníctvom Slovenskej pošty alebo špedičnou firmou P4S (Fénix).

Možnosti platby sú nasledujúce:

Dobierkou, tovar zaplatíte pri prevzatí + 149, - Sk za poštovné a balné.

Špedícia „Fenix“, cena za poštovné 70,- Kč bez DPH, balné zadarmo.

Pri objednávke nad 10 ks okuliarových rámov alebo slnečných okuliarov alebo pri objednávke nad 10.000, - Sk bez DPH - poštovné a balné zadarmo.

Ak máte záujem zaslať tovar do zahraničia, prosím, kontaktujte nás na info@aglaja.cz.

Dodacia lehota je 1-14 pracovných dní. Za prípadné nedostatky v poskytovaných službách prepravných spoločností nenesieme zodpovednosť.

Vyplňte správne údaje do objednávkového formulára, nech Vám môžeme tovar včas a riadne doručiť.

IV. Ochrana osobných údajov

Pri registrácii a potvrdením objednávky zákazník poskytuje súhlas na spracovanie poskytnutých údajov. Osobné údaje zákazníkov sú chránené pred zneužitím a poskytnutím tretím osobám. Toto sa nevzťahuje na poskytnutie údajov prepravným spoločnostiam. Prevádzkovateľ e-shopu aglaja.cz/eshop si vyhradzuje právo zasielať na poskytnutý e-mail informácie o novom tovare či aktuálnej akcii. Pokiaľ si informácie nebude zákazník priať, budeme to rešpektovať.

V. Záruka a reklamácia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka a vzťahuje sa na tovar ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ku každému tovaru je prikladaná faktúra, ktorá môže pri niektorých výrobkoch zároveň ako záručný list, pokiaľ tento nie je priložený (závislé od výrobcu a druhu tovaru). Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu alebo dodacieho listu v prípade, keď je zásielka doručená zmluvným prepravcom. Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi predajným dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo nedostal so zásielkou správne vyplnený záručný list, je povinný podať ihneď (najneskôr do 3 dní) písomne správu adresovanú na meno obchodníka, ktorý vyhotovil faktúru. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Záruka na tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným používaním výrobku, nesprávnym používaním či skladovaním výrobku. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Pre prípad reklamácie je kupujúci povinný uchovať doklad o kúpe, zaplatení a dodaní tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v pôvodnom nepoškodenom obale (púzdro, plastové vrecko s kódom a pod.).

Prevádzkovateľ e-shopu aglaja.cz/eshop stanovuje pre prípad reklamácie výrobných vád nasledujúce: V prípade reklamácie nás bezodkladne kontaktujte na info@aglaja.cz.

Do e-mailu vpíšte reklamačné oznámenie obsahujúce:

Predmet: Reklamácie a č.faktúry

Obsah: meno, adresa, kontakt, popis reklamácie.

Pokiaľ je to možné, vyfoťte vadu na tovar a foto vložte do prílohy.

Na Vašu reklamáciu odpovieme do 72 hodín (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) a odporučíme ďalší postup.

Podľa toho potom tovar zašlite poistený ako doporučený obchodný balík (nie na dobierku) na adresu:

Do zásielky priložte reklamačné oznámenie (obsah emailu) a originál doklad o kúpe tovaru.

Reklamácia bude vybavená do 30 dní od obdržania Vášho oznámenia a tovaru.

Hovorné na tel.č.: +420 775 299 525 (pre sms) je účtované podľa cenníka spoločnosti Vodafone Czech Republic a.s. alebo Vášho operátora. Je možné využiť bezplatnú linku: 0800 176 255.


VI. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že by počas objednávky došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, a tým zmene cien dodávateľa, vyhradzujeme si právo cenu tovaru zmeniť. V takom prípade kupujúceho bezodkladne kontaktujeme. Kupujúci má následne možnosť pristúpiť na zmenu ceny objednaného tovaru alebo objednávku stornovať. Tieto prípadné zmeny budú obojstranne potvrdené e-mailom. Pri platbe vopred sú v takom prípade zákazníkovi vrátené peniaze za objednaný tovar v plnej výške na jeho účet, a to do 14 pracovných dní od vyrozumenia.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku z dôvodu nemožnosti zaistiť tovar riadne a včas.

O takejto situácii je zákazník vyrozumený bezodkladne e-mailom či telefonicky.

V súlade so zákonom č.367/2000 Zb. má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (netýka sa IČO). V prípade, že sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledujúcich podmienok:

- bezodkladne nás kontaktujte na info@aglaja.cz

- do e-mailu vpíšte:
Predmet: Odstúpenie od zmluvy a č. Faktúry
Obsah: meno, adresa, kontakt, dátum nákupu

Tovar musí byť:
- nepoškodené
- nerozbalené, v prípade, že bolo zabalené v špeciálnom obale
- v pôvodnom obale so všetkými etiketami od výrobcu
- s kompletným príslušenstvom s ktorým bolo dodané
- so všetkými dokladmi, ktoré spolu s ním boli odoslané
- vrátené v termíne, do 14 dní od prevzatia tovaru

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar (nie za poštovné) zašleme prevodom na Váš účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Pokiaľ konaním kupujúceho vznikne predávajúcemu škoda v zmysle § 55 ods. 1, je kupujúci povinný túto škodu uhradiť (napr. poškodený tovar, neúplný obsah atď.). V prípade nesplnenia niektorej z podmienok nebude odstúpenie od kúpnej zmluvy akceptované a tovar bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou („rozpor s kúpnou zmluvou“), postupuje sa v súlade s ustanovením § 616 Občianskeho zákonníka.

VII. Práva a povinnosti
Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar v čo možno najbližšej dobe. Pokiaľ predávajúci nebude môcť expedovať tovar (z dôvodu vypredania zásob a podobne…), upovedomí zákazníka, najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky, o situácii a ponúkne mu náhradné riešenie.

2. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť ku každej objednávke daňový doklad a dodací list a odovzdať ich zákazníkovi.

3. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ zákazník opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

4. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným (z dôvodu vypredania tovaru a podobne…), ak sa nedohodne s zákazníkom na novom plnení.

5. Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody spôsobené stratou prihlasovacieho mena a hesla.

6. V prípade, že zákazník uhradí platbu za objednávku pred dodaním tovaru a predávajúci nebude schopný túto objednávku uskutočniť, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kupujúcemu bezodkladne plnú čiastku späť.

7. Dodávateľ (Aglaja) si v súlade s § 1933 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyhradzuje toto právo: Ak je dlžník dlžný z niekoľkých záväzkov na plnenie rovnakého druhu a ak neurčí pri plnení, na ktorý dlh plní, započíta sa plnenie najskôr na záväzok, o splnenie ktorého veriteľ dlžníka už upomenul, inak na záväzok najmenej zaistený. Pri rovnakej miere zaistenia niekoľkých záväzkov sa plnenie započíta najprv na záväzok najskôr splatný.

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S konečnou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

3. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby nikto nemal prístup k jeho prihlasovaciemu menu a heslu, ktoré vyplnil pri registrácii.

4. Kupujúci má právo stornovať odoslanú objednávku alebo vrátiť tovar do 14 dní od doručenia.

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, po zaplatení kúpnej ceny a po jeho prevzatí.

VIII. Kontakt na prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ internetového obchodu aglaja.cz/eshop
Aglaja s.r.o.
Pod Lyzínami 470/17
147 00 Praha 4
IČO: 25765469
DIČ: SK25765469
e-mail: info@aglaja.cz
mobil: 775 299 525

Pre vratky tovaru použite, prosím, adresu:
Aglaja s.r.o., Branická 1814/159a, 147 00 PRaha 4

Prevádzkovateľ je platcom DPH.

Príjemný nákup na www.aglaja.cz/eshop